Podijeli članak

Vijeće ministara BiH donijelo je danas Odluku o prihvatu pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata - Vlade emirata Dubai Bosni i Hercegovini.

Prema Odluci, pomoć se sastoji od 100 tisuća komada briseva, 25 tisuća zaštitnih odijela, 40 ventilatora, 152 tisuće rukavica, po 150 tisuća maski N95, kiruruških te maski za lice, kao i 50 tisuća vizira i 20.400 zaštitnih naočala.

Ministarstvo civilnih poslova će, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima i Uputstvom o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja BiH ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom, zatražiti rješenja o suglasnosti/odobrenju za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u Bosni i Hercegovini od Ministarstva zdravlja i socijalne zaitite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH.

Na osnovu ovih rješenja, Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti prijem pomoći s ciljem zaštite zdravlja stanovništva od zarazne bolesti Covid -19, a ukoliko odobrenja izostanu, Vijeće ministara BiH će posebnom odlukom odlučiti o ovoj pomoći.

Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti podjelu ove pomoći u skladu s ranije donesenom odlukom Vijeća ministara o principima raspodjele pomoći, i to Federaciji BiH 61,5 posto, Republici Srpskoj 37,5 posto i Brčko Distriktu BiH jedan posto. Federacija BiH će dobijenu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50 posto.

UTVRĐEN PRIJEDLOG SPORAZUMA IZMEĐU VMBiH I VLADE SRBIJE O GP BRATUNAC-LJUBOVIJA

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji Bratunac-Ljubovija, sa Izvještajem o pregovorima.

Prema ovom sporazumu, koji je predložilo Ministarstva komunikacija i transporta, dvije države će na zajedničkoj lokaciji Bratunac - Ljubovija izgraditi i otvoriti zajednički granični prelaz za međunarodni drumski saobraćaj putnika i roba na kojem se izvoze, uvoze i provoze sve vrste roba, osim onih koje podliježu inspekcijskom nadzoru i plaćanju akcize.

Izgradnjom ovog graničnog prjelaza sa pristupnom prometnicom na teritoriji Bosne i Hercegovine nastavlja se dobra suradnja BiH i Srbije, nakon što su dvije države dogovorile realizaciju projekta izgradnje mosta preko rijeke Drine na lokaciji Bratunac – Ljubovija.

Ovaj projekt se realizira na osnovu potpisanog Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine sa pratećim putnim objektima na lokaciji Bratunac – Ljubovija. Projekat bi trebao biti završen do kraja godine.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i transporta.

OPREMA ZA AERODROMSKE OPERATERE

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o prenosu vlasništva nad osnovnim sredstvom, čime se omogućava Graničnoj policije BiH da bez naknade izvrši prenos vlasništva četiri uređaja za protivdiverzioni pregled na aerodromske operatere u BiH, u ukupnoj vrijednosti oko 9,2 milijuna KM.

Po jedan uređaj će biti prenesen u vlasništvo Međunarodnog aerodroma Banja Luka i JP međunarodni aerodromi Mostar, Sarajevo i Tuzla.

Uređaji su dio opreme koju je ranije Graničnoj policiji BiH donirala Narodna Republike Kina s garantnim rokom od godine dana, u kojem su bili obezbijeđeni besplatni servis i održavanje, a taj rok je istekao krajem studenog 2019. godine.

Prijenos ove opreme u skladu je s Programom o sigurnosti civilnog zrakopolovstva BiH, kojim je propisano da je aerodromski operater dužan i odgovoran obezbijediti sigurnosnu opremu za protivdiverzioni pregled, njeno redovno održavanje, pravilnu upotrebu i servisiranje.

DOMAĆIM PROIZVOĐAČIMA OMOGUĆITI NESMETAN PROCES ZAŠTITE OZNAKA PORIJEKLA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o ovlaštenim organima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake podrijetla, zaštićene oznake geografskog porijekla i zagarantirano tradicionalnog specijaliteta sa oznakom EI, kao potvrdom određene usklađenosti s propisima EU u ovoj oblasti.

Odlukom je kao organ za ocjenjivanje usaglašenosti ovlašten Organik kontrol sistem d.o.o Subotica, Republika Srbija, a uz ranije ovlaštenu Organsku kontrolu d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u skladu s Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode na osnovu kojeg je i raspisan javni poziv.

Donošenjem ove odluke omogućuva se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

STVORITI USLOVE ZA ŠIRENJE ORGANSKE PROIZVODNJE U BiH

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju o usklađenosti zakonodavstva u BiH s EU, kao i mogućnosti širenja sektora organske proizvodnje.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će, u suradnji s Direkcijom za evropske integracije, nadležnim organima entiteta, županija i Brčko Distrikta BiH, pripremiti i Vijeću ministara dostaviti sveobuhvatnu analizu usklađenosti zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje u BiH sa zakonodavstvom Europske unije.

U BiH je u 2018. godini bilo registrirano samo 58 proizvođača organskih proizvoda, i to najviše ljekovitog bilja i bobičastog voća, pokazali su podaci „Organske kontrole“ iz Sarajeva. Najznačajnija izvozna tržišta za organske proizvode iz BiH su zemlje EU, i to: Njemačka, Nizozemska, Danska, Italija, Švicarska i Švedska.

Zakonodavstvo Europske unije 2021. godine uvodi promjene u ovoj oblasti koje se odnose na jačanje sistema kontrole, nova pravila za proizvođače i o uvozu organskih proizvoda koja će osigurati isti standard proizvoda, kao i veći spektar proizvoda koji se mogu plasirati kao organski.

U zakonodavstvu BiH ova oblast je djelimično regulirana na entitetskim nivoima, a u Mišljenju Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU iz 2019. godine se navodi da bi BiH trebala usvojiti zakon o organskom uzgoju na nivou države.

U skladu sa danas usvojenim zaključkom, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa trebalo bi ovaj zakon pripremiti u trećem kvartalu ove godine.