Podijeli članak

Tagovi

U sjedištu Zavodu zdravstvenog osiguranja HNŽ/K u Mostaru, 26.02.2020. godine, Upravno vijeće Zavoda održalo je dvadeset i drugu redovitu sjednicu i usvojilo izvatke iz zapisnika s prethodnih sjednica, Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, Izvješće o upućivanju na liječenje izvan HNŽ/K, Izvješće o potrošnji lijekova, Izvješće o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, Izvješće o radu drugostupanjskog liječničkog povjerenstva, Izvješće o izvršenju Plana javnih nabava, Izvješće o sufinanciranju troškova liječenja, nabavke lijekova i medicinskih sredstava, Izvješće o radu drugostupanjskog liječničkog povjerenstva za privremenu spriječenost za rad, Izvješće o izvršenju Plana javnih nabavki, Izvješće o izvršenju Plana rada Zavoda i Programa rada Upravnog vijeća, Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2019. godinu, Odluku o doznačavanju sredstava osobnog sudjelovanja osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite zdravstvenim ustanovama i Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole.

U Izvješću o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana evidentan je porast refundiranih doznaka za 36,5% , kao i porast refundiranih financijskih sredstava po istima od 45,6% (567.977 KM) u odnosu na prethodnu godinu. Porast broja refundiranih doznaka odnosi se prvenstveno na obveznike koji nisu redoviti uplatitelji doprinosa ili doprinose ne uplaćuju u punom iznosu, a koji su uplatom doprinosa stekli pravo na refundaciju kao i na neke od obveznika koji su po prvi put podnijeli zahtjev za refundiranje naknade plaće za privremenu spriječenost za rad svojih radnika. Na ovu vrstu refundiranja utrošeno je 430.099 KM ili 76% ukupnog povećanja. Ostatak  povećanja odnosi se na povećanje broja doznaka zbog komplikacije u trudnoći i njege člana obitelji. 

U 2019. godini Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za potrebe liječenja osiguranika u zdravstvenim ustanovama izvan županije/kantona utrošio je 1.537.198 KM. Značajan dio ovih sredstava (198.792 KM ) utrošen je za usluge PET CT – a što je porast za 9,83% (nominalno 36.142 KM) u odnosu na 2018. godinu. U analiziranim podacima i dalje je prisutan trend porasta broja oboljelih kojima se dijagnostika i liječenje ne može završiti u ugovornim bolničkim ustanovama unutar županije/kantona.

Ovo se ponajviše odnosi na maligne bolesti kod osiguranika svih dobnih skupina, te na oboljenja u pedijatrijskoj populaciji (kod djece, osim malignih evidentan je i porast troškova za liječenje reumatskih bolesti). Također, izmjenom Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na liječenje medicinskom rehabilitacijom izvan HNŽ/K proširena su prava osiguranika na ovu vrstu liječenja pa je za medicinsku rehabilitaciju izvan HNŽ/K, u 2019. godini, iznos utrošenih sredstava tri puta veći u odnosu na 2018. godinu i iznosi 72.428 KM.   
 
Usporedbom podataka o potrošnji lijekova u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu zabilježen je porast izdanih recepata od 2,4% uz porast financijske potrošnje za 2,7%. Porast financijske potrošnje rezultat je proširenja prava osiguranika po pitanju lijekova, odnosno na Pozitivnu listu lijekova, na prijedlog Zavoda, uvedena su 22 nova lijeka iz 11 farmakoloških skupina. Također, koncem godine, na Listu je uvrštena i 21 nova paralela lijekova koji se već nalaze na listi. 

Izvješće o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala u 2019. godini ukazuje na pad ukupnog broja realiziranih odobrenja za 4,9%, broja korisnika za 8,3% i porastu  utrošenih sredstava za 1,4% u odnosu na 2018. godinu. Rast potrošnje financijskih sredstava za nabavu ortopedskih i drugih pomagala rezultat je uvođenja promjena kroz odluke o obujmu i povećanju sudjelovanja Zavoda u nabavi ortopedskih i drugih pomagala jer su istima znatno proširena prava po određenim vrstama pomagala. 

Izmjene Pravilnika o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava u 2019. godini, a u smislu proširenja prava osiguranika kao jednog od strateških opredjeljenja Zavoda, izravno su utjecale na povećanje broja odobrenih zahtjeva za 13,7%, broja korisnika za 12,9% i utrošenih financijskih sredstava u iznosu od 770.544 KM što je povećanje za 34,97% u odnosu na prethodnu godinu. 

Kao što znate u 2019. godini proširena je Lista lijekova, povećana su prava osiguranika korisnika ortopedskih i drugih pomagala, izmjenjen je Pravilnik o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava, a sve u pravcu daljnjeg proširenja prava naših osiguranika. Pozitivan trend povećanja prava osiguranika Zavod je nastavio i u 2020. godini potpisivanjem Ugovora s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru o pružanju usluga stomatološke zdravstvene zaštite za djecu s posebnim potrebama. Također, ići ćemo u daljnje proširenje prava osiguranika kroz proširenje Pozitivne liste lijekova, proširenju Liste ortopedskih i drugih pomagala na koju je Vlada HNŽ/K dala svoju suglasnost, a Stručna služba Zavoda će za narednu sjednicu Upravnog vijeća pripremiti Odluku o visini sudjelovanja Zavoda u nabavi istih što je posljednji korak stavljanju nove Liste ortopedskih i drugih pomagala na zadovoljstvo naših osiguranika. Tu nećemo stati, Zavod nastavlja raditi dalje koristeći sve svoje kapacitete  u pravcu daljnjeg povećanja prava osiguranika“, kazao je direktor Zavoda, Rade Bošnjak. 

Nakon analize i usvajanja svih predloženih izvješća, članovi Vijeća iskoristili su prigodu i pohvalili rad direktora Zavoda, Rade Bošnjaka, i cijele Struče službe koja posao obavlja odgovorno i savjesno čemu svjedoče ukupni rezultati poslovanja Zavoda u 2019. godini.

Direktor Bošnjak zahvalio se članovima Upravnog vijeća kazavši:“Zahvaljujem vam se na vrlo korektnoj i profesionalnoj suradnji kao i na povjerenju u moj rad i rad Stručne službe Zavoda. Sve što danas imamo postigli smo dugogodišnjem mukotrpnim radom i kontinuiranim učenjem. Mi smo učeća organizacija i svaku mogućnost učenja nesebično koristimo, a sve u cilju kvalitetnijeg obavljanja povjerenih nam poslova, kontinuiranom povećanju zadovoljstva naših osiguranika i jačanju povjerenja u Zavod.“   
       
Pored usvojenih izvješća Upravno vijeće ZZO-a HNŽ/K usvojilo je Odluku o usvajanju Završnog računa za 2019.godinu, Odluku o doznačavanju sredstava osobnog sudjelovanja osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite zdravstvenim ustanovama za 2020.godinu i Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole. 

Kada je riječ o Završnom računu Zavoda za 2019. godinu, ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 146.602.544 KM što je 3,34% više od iznosa predviđenog Izmjena i dopunama Financijskog plana (Rebalansa) za 2019. godinu. Ukupno ostvareni rashodi i kapitalni izdatci Zavoda u 2019. godini iznose 139.600.942 KM što je za 1,59% niže u odnosu na Rebalans za 2019. godinu. Sučeljavanje ostvarenih prihoda i rashoda daje pozitivan financijski rezultat od 7.001.602 KM. Dio ovih sredstava (3.500.000 KM), kao preneseni višak iz 2019. godine, uvršteno je u Financijski plan Zavoda za 2020. godinu. 

Sukladno svemu navedenom, po završnom računu Zavoda za 2019. godinu ostaju neiskorištena sredstva u iznosu od 3.501.602 KM.  Izmjenama i dopunama Financijskog plana (Rebalansom) za 2020. godinu, koji je u pripremi, jedan dio sredstava biti će usmjeren na povećanje financiranja drugih prava osiguranika (lijekovi s Liste lijekova, Lista ortopedskih i drugih pomagala, liječenje izvan HNŽ/K, sufinanciranje troškova liječenja, nabave skupih lijekova i medicinskih sredstava i druga prava osiguranika), a drugi dio  sredstva poslužiti će za osiguranje tekuće likvidnost Zavoda.