Podijeli članak

Porezna uprava Federacije BiH je shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica napravila i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH objavila:

Uputu o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa,

Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja - Obrazac – ZSD i

Uputu za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obvezna osiguranja Obrazac – ZSD

Navedene Upute i Zahtjev se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu Obrasci i Zakoni.

Obrazac - ZSD je objavljen u PDF formatu koji je editabilan, tako da se isti može popuniti u elektronskom obliku, otiskati potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili se može popuniti i ručno, otiskati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

Obavještavamo porezne obveznike da imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako ispunavaju sljedeća dva uvjeta i to: - da su izmirili obveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa veljačom 2020. godine i - da imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.

Skreće se pažnja poreznim obveznicima, kako je preduvijet za uspješnu obradu zahtjeva tj. Obrasca – ZSD da su plaćene obveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno s mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija.

Porezna uprava poziva porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno s 02/2020 godine, to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uvjet pada prometa od 20 i više % ostvare pravo na subvenciju.

Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključno sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više %. Za sva pitanja ili nedoumice na raspolaganju su brojevi telefona i e-mail adrese objavljene na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, odnosno na linku: http://www.pufbih.ba/v1/kontakti i e-mail: [email protected] .