Podijeli članak

Organizacije civilnog društva posvećene zaštiti dječjih prava u Bosni i Hercegovini uputili su otvoreno pismo kojim pozivaju institucije Bosne i Hercegovine da u što skorijem roku poduzmu odgovarajuće mjere pripreme za povratak i osiguraju uvjete za adekvatnu adaptaciju i reintegraciju u društvo djece stranih boraca iz BiH koja borave na području Sirije i Iraka.

"S obzirom na stalnu opasnost i sve veće humanitarne potrebe u područjima oružanih sukoba u Siriji i Iraku, izražavamo duboku zabrinutost u vezi sa statusom i položajem djece stranih boraca iz BiH u ovim zemljama. Djeca stranih boraca koja trenutno borave u kampovima, pritvorskim jedinicama i domovima za djecu bez roditeljskog staranja u Siriji i Iraku su jedna od najugroženijih kategorija djece na svijetu. Pored toga što su ova djeca pod okriljem tzv. Islamske države, bila izložena stalnom i ekstremnom nasilju, akutnoj deprivaciji i teškim traumama, ona i dalje borave u vrlo opasnom okruženju karakteriziranom aktivnim sukobima i velikim brojem raseljenih civila", stoji u pismu, a prenosi Dnevni avaz

Naveli su i kako se djeca svakodnevno suočavaju s hipotermijom, upalama pluća, dehidracijom, neuhranjenostću, tuberkolozom i tifusom, kao posljedicama veoma loših životnih uvjeta u kampovima. Izvještaji humanitarnih organizacija na terenu potvrđuju kako mnoga djeca trpe posljedice traume i razdvajanja od primarnih skrbnika.

Hitan i adekvatan povratak

U skladu s Konvencijom o pravima djeteta i drugim međunarodnim dokumentima, oni su pozvali da se djeci koja su državljani i državljanke Bosne i Hercegovine, ili su djeca državljana/ki Bosne i Hercegovine, osigura hitan i adekvatan povratak, te reintegraciju u okruženju gdje će se poštivati sva propisana prava. 

"Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u Rezoluciji 2427 (2018) nedvojbeno poziva sve strane oružanih sukoba da uspostave „standardne operativne postupke za brz povratak djece iz zona konflikta, te postupke za usmjeravanje istih prema relevantnim civilnim akterima za zaštitu djece “. 

Djeca nisu odgovorna za postupke svojih roditelja i ne smiju zbog toga biti lišena svojih osnovnih prava. Ova djeca moraju biti tretirana kao žrtve, a ne kao počinitelji. Njihova fundamentalna prava moraju biti zajamčena, uključujući pravo da budu sigurna, da imaju obitelj, da uče i da budu zaštićena, stoji u pismu. 

Ističe se i da svaka odluka koja se odnosi na njih, uključujući njihovu repatrijacija, mora uzeti u obzir najbolji interes svakog djeteta i biti u potpunosti u skladu s međunarodnim pravnim standardima 

Osigurati dokumentaciju

Organizacije civilnog društva pozvale su vlasti u Bosni i Hercegovini da:

• Osiguraju djeci koja su državljani/ke BiH ili su djeca državljana/ki BiH civilnu dokumentaciju;

• Spriječe da ta djeca budu bez državljanstva ili da budu bez države;

• Podrže njihov siguran, dostojanstven i dobrovoljan povratak i reintegraciju u BiH, imajući na umu najbolji interes djeteta kroz izbjegavanje nepotrebnog razdvajanje djece od njihovih primarnih skrbnika, te stavljanje prioriteta na obiteljske oblike brige za dijete kao primarnu opciju za njihovo zbrinjavanje;

• Za djecu koja imaju krivičnu odgovornost i koja su optužena za krivična djela osiguraju primjenu međunarodno priznatih standarda za pravično suđenje; i

• Već sada počnu s planiranjem odgovarajućih mjera adaptacije i reintegracije ove djece u društvo, kroz multisektorski pristup i zajedničke napore svih relevantnih aktera, uključujući nevladin sektor koji može pružiti odgovarajuće usluge podrške.

Hitne mjere

Organizacije su pozvale odgovorne vlasti u BiH da poduzmu hitne mjere pripreme za povratak djece stranih boraca iz BiH, te da se kreću ka promjeni paradigme koja prepoznaje nedostatke i opasnosti od pretjerane sekuritizacije ovog problema, te ključnu ulogu međusobne kooperacije civilnog i javnog sektora kako bi efikasno podržali aktivni povratak, rehabilitaciju, oporavak i reintegraciju ove djece u zajednice njihovog podrijetla.

"Naše organizacije Vam stoje na raspolaganju za sve dodatne informacije, kao i za uključivanje u proces pripreme za prihvat i reintegraciju djece stranih boraca iz BiH sa područja Sirije i Iraka", stoji u otvorenom pismu.