Podijeli članak

Na temelju Odluke Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar broj: I-969/19 od 14. veljače 2019. godine raspisuje se javni O G L A S za prijam vježbenika na određeno vrijeme radi obavljanja vježbeničkoga staža u Javnom poduzeću Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, i to kako slijedi:

Oglas možete vidjeti OVDJE

Uz potpisanu prijavu na Oglas s obveznom naznakom naziva radnoga mjesta za koje se kandidat prijavljuje radi obavljanja vježbeničkoga staža, kao i mjesta rada, kandidati su dužni dostaviti:

životopis – s adresom stanovanja i telefonskim brojem
presliku diplome/svjedodžbe
izjavu kandidata da nema radnoga iskustva u struci.
 
Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta radi obavljanja vježbeničkoga staža, podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tome slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok se u drugim prijavama mogu dostaviti obične preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas će se objaviti u dnevnom listu “Večernji list” Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar, www.ephzhb.ba.

Prijavu s naznačenim dokumentima, u zatvorenoj omotnici, dostaviti poštom ili osobno na adresu na adresu: Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar, s naznakom: Prijava na oglas za prijam vježbenika na mjesto ______ .

Izbor iz reda prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju uvjete oglasa, izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“, br. 26/16 i br. 89/18) i aktima Društva.