Podijeli članak

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je kako Deponija d.o.o. Mostar ne ispunjava uvjete za izdavanje okolišne dozvole.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Nakon što je u Zakonom propisanoj proceduri razmotrilo predmet JP Deponija d.o.o. Mostar, Federalno ministarstvo okoliša i turizma odbacilo je zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole.

JP Deponija d.o.o. Mostar dobila je prvu okolišnu dozvolu 2009. godine i bila koncipirana da preraste u regionalnu deponiju, što se nije dogodilo.

Tijekom procedure upravnog postupka, utvrđeno je da je JP Deponija d.o.o. Mostar prestalo primati otpad na plohu površine od 2.1 hektara (Faza I) za koju su izdane okolišne dozvole 2009. i 2014. godine i samoinicijativno počelo odlagati otpad na drugu plohu od 0,85 hektara, a da prethodno nije izvijestilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, niti podnijelo zahtjev za izdavanje nove okolišne dozvole.

Uvidom u dokumentaciju, utvrđeno je da se, unatoč postojanju tehničkih uvjeta, na Deponiji d.o.o. Mostar ne vrši selekcija sekundarnih sirovina iz miješanog komunalnog otpada.

Okolišnom dozvolom iz 2014. godine propisano je da se na deponiji može zbrinjavati samo kruti komunalni otpad, ali je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su na ovoj deponiji odlagane i druge vrste otpada.

Uprava JP Deponija d.o.o. Mostar nije poštovala ni ostale zakonom definirane i okolišnom dozvolom propisane mjere zaštite okoliša.

Sve ovo dovelo je do određenih šteta po okoliš, čime može biti ugroženo zdravlje građana.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je stava da zdravlje i životi građana, kao i pravo svakog pojedinca na život u zdravom okruženju nemaju cijenu, niti alternativu.

Kada ispuni zakonom propisane uslove, JP Deponija d.o.o. Mostar može podnijeti novi zahtjev za izdavanje okolišne dozvole koji će biti razmotren u upravnom postupku.