Podijeli članak

Predstavnici Europske komisije i Bosne i Hercegovine sastali su se u četvrtak u Bruxellesu gdje su razgovarali o stupnju implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i usklađivanju zakonodavstva države s pravnom stečevinom u oblasti trgovine i industrije, carine i poreza.

Sastankom su zajednički predsjedavali uime EU Georg Ziegler iz Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju Europske komisije, a uime BiH Dragan Milović iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

U kontekstu slobodnog kretanja roba, EU je izrazila zabrinutost da značajan broj institucija nema dovoljno zaposlenih i potakla daljnje napore u izgradnji administrativnih kapaciteta. EU je pozvala BiH da bez odgađanja okonča proceduru imenovanja članova Vijeća za mjeriteljstvo. EU je potakla sve nadležne organe da se konstruktivno angažiraju na izradi dugo očekivane strategije cijele zemlje za kvalitetnu infrastrukturu neophodne za dalji napredak po poglavlju pravne stečevine o slobodnom kretanju roba i uspostavljanju jedinstvenog ekonomskog prostora.

U oblastima poduzetničkih i industrijskih politika, EU je pozvala BiH da napreduje u pravcu stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora pogodnog za ulaganja, uključujući i izradu strategija za cijelu zemlju, u oblastima poput politika za razvoj MSP-a i uz puno angažiranje u komponenti investicija vezanoj za Regionalni ekonomski prostor.

EU je pozdravila napore u oba entiteta da pojednostave procedure registracije poduzeća, ali je također pozvala BiH da ukine dodatne zahtjeve za registraciju u drugom entitetu za poduzeća koje žele biti ekonomski aktivna na cijeloj teritoriji BiH. EU je pozvala BiH da promovira program COSME i ponudila TAIEX radionice, kao i savjetodavne usluge iz Direkcije COSME-a. EU je zatražila od BiH da poduzme mjere za dalje poboljšanje koordinacije u pogledu monitoringa, implementacije i izvještavanja po procjeni u svjetlu Zakona o malom poduzetništvu.

U oblasti poreza, EU je ohrabrila BiH da finalizira svoje propise o PDV-u i akcizama u skladu s najnovijim izmjenama propisa u EU. Također, pozdravljeni su napori za ubrzanje uvođenja elektronskog podnošenja prijava PDV-a za gospodarska društva.

EU je ohrabrila BiH da premaši poteškoće u uvođenju e-potpisa i osigura interoperabilnost različitih e-potpisa širom zemlje. U oblasti carina, EU je pozvala BiH da usvoji provedbene akte za primjenu novog Zakona o carinskoj politici BiH. EU je primila na znanje nedavna dostignuća u cilju implementacije kompjuteriziranog sistema provoza širom BiH. EU je ohrabrila BiH da se pridruži Protokolu o eliminaciji neovlaštene trgovine duhanskim proizvodima.

Po trgovinskim pitanjima, EU primjećuje da BiH ostvaruje 65 posto svoje vanjske trgovine s EU i da je od potpisivanja, odnosno stupanja na snagu, SSP-a/Privremenog sporazuma između EU i BiH u 2008. godini zabilježen rast izvoza BiH u EU od 71 posto. EU je pozvala BiH da sprovede mjere za trgovinu predviđene Programom ekonomskih reformi i da bude u potpunosti angažirana u implementaciji trgovinske komponente Regionalnog ekonomskog područja.

EU ponavlja svoj poziv BiH da pod hitno uskladi svoju shemu za male pivare s pragovima koji se primjenjuju u okviru pravne stečevine (200.000 hl). EU je ohrabrila BiH da intenzivira i u skorijoj budućnosti zaključi bilateralne pregovore s ciljem okončanja pristupnog puta u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO).

EU u potpunosti podržava sve napore i spremna je da dalje pomogne BiH u finalizaciji pristupa u WTO.

EU je primila k znanju zabrinutost BiH u pogledu mogućeg utjecaja konačnih mjera zaštite u oblasti čelika u EU na gospodarstvo u zemlji i obavijestila BiH o trenutnom statusu ispitivanja zaštitnih mjera za čelik.

Ključni cilj Europske komisije je da forma budućih mjera, ako ih bude, ne ometa tradicionalne trgovinske tokove, priopćeno je iz Delegacije EU u BiH.