Podijeli članak

Radio televizija BiH danas je raspisala javni poziv za kupovinu medijskih prava, odnosno sublicenciranje prava prijenosa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine.

Prava se nalaze u vlasništvu BHRT-a, a njihovo priopćenje za za javnost prenosimo u cijelosti.

"Pozivaju se sva zainteresirana pravna lica da dostave ponude za kupovinu medijskih prava – sublicenciranje prava prijenosa SP u nogometu 2018. godine u Rusiji, koja su u vlasništvu BHRT-a.

Broj mečeva: 46 neekskluzivnih i 18 eksluzivnih i neometanih mečeva odnosno u cijelosti, uključujući finale, ceremoniju otvaranja i ceremoniju zatvaranja SP Russia 2018.

Mediji: Televizija, javna ili Pay tv (terestrijalna, kablovska i satelitska), Internet, geoblokirano, Mobilna telefonija, geoblokirano, teritorija: BiH.

Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe registrirane u BiH i strane pravne osobe ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uvjete i ukoliko, u roku utvrđenom u javnom pozivu, dostave ponudu. Ponuda za pravno lice sadrži: predmet prodaje sa ponuđenom cijenom sa i bez PDV-a, izjavu o prihvaćanju uvjeta plaćanja, medij i način emitiranja, naziv tvrtke ponuđača sa sjedištem, ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, ID i PDV broj - ako je tvrtka PDV obveznik, prezime i ime direktora i njegov potpis.

Ako se radi o dva ili više pravnih lica dostavlja se pravno valjan dokaz o zajedničkom zastupanju. Ako sudionik javnog nadmetanja nastupa kao punomoćnik, punomoć se dostavlja u formi notarski ovjerene isprave. Početna prodajna cijena sublicencnih prava prijenosa iz ovog javnog poziva bez uračunatog PDV-a iznosi 2.330.000,00 KM (slovima: dvamilijunatristotinetridesettisuća KM).

Svi pripadajući porezi, kao i drugi eventualni troškovi u vezi sa kupoprodajom padaju na teret kupca. Ponude niže od naznačene početne cijene neće se razmatrati. Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, sublicenca će biti prodata onom ponuđaču koji je prije dostavio ponudu.

Sa ponuđačem čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se ugovor o sublicenciranju, uz obavezno prethodno odobrenje EBU-a i FIFA-e. Prodaja medijskih prava - sublicence će se vršiti u skladu sa Pravilima EBU –a za sublicenciranje sportskih događaja.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti na račun Radiotelevizije Bosne i Hercegovine u tri rate na osnovu ispostavljenog predračuna od strane BHRT.

Visina rate i rokovi za plaćanje su:

- iznos od 730.000,00 KM odmah po potisu ugovora – I rata

- iznos od 800.000,00 KM 28. februara 2018. godine – II rata

- iznos od 800.000,00 KM 31.05.2018. godine – III rata.

Ugovor o kupoprodaji medijskih prava -–sublicenciranje prava prijenosa SP u nogometu 2018, Rusija će se sa najpovoljnijim ponuđačem potpisati u roku od 5 dana od dana pribavljanja odobrenja EBU-a i FIFA-e.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje prve rate u predviđenom roku smatrat će se da je odustao od kupovine sublicenciranih prava prijenosa SP u nogometu 2018. godine u Rusiji. U slučaju da se ne izvrši prodaja sublicenciranih prava prijenos SP u nogometu 2018. godine u Rusiji BHRT zadržava pravo da zapisnikom proglasi prodaju nevažećom i zadržava pravo na ponovno raspisivanje javnog poziva.

Ako se i drugi javni poziv proglasi neuspjelim, BHRT može donijeti odluku o direktnoj prodaji. Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen predmet prodaje, i naznaka - PONUDA NE OTVARAJ. Rok za dostavljanje ponuda je 20.12.2017. godine do 12:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.", stoji u saopćenju BHRT-a.