Podijeli članak

Na osnovu dostavljene financijske dokumentacije od strane Komisije BHDCA (Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH), Komisija BHANSA-e (Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi) konstatirala je manjak u iznosu od 1.624.756,74 EUR zbog nedostavljanja potrebne financijske dokumentacije od strane Komisije BHDCA za ino dobavljača INDRA.

Iz uvida u dokumentaciju, koja se može preuzeti na internet stranici BHANSA-e jasno je da je za manjak u iznosu od 1.624.756,74 EUR odgovorno rukovodstvo BHDCA, a o čemu je BHANSA blagovremeno obavijestila Parlamentarnu skupštinu BiH i Vijeće ministara BiH.

U priopćenju za javnost BHANSA-e navodi se kronologija slučaja:

“Usvajanjem „Strategije za razvoj sustava upravljanja zračnim saobraćajem u BiH (BHATM strategija) od strane Vijeća ministara BiH, 6. oktobra 2005. godine, definirana su dugoročna rješenja za organizaciju i izgradnju jedinstvenog sistema za pružanje usluga kontrole letenja u BiH, kroz zadovoljenje operativnih, tehničkih, financijskih i institucionalnih zahtjeva, te je određena Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA) kao nositelj predmetnih aktivnosti. U tu svrhu Vijeće ministara BiH je tijekom 2006. godine i 2008. godine odobrilo zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u ukupnom iznosu od 17 miliona EUR.
BHANSA-e podsjeća da je Parlamentarna skupština BiH 2009. godine usvojila Zakon o Agenciji za pružanje usluga u zračnom saobraćaju BiH, a da je Vijeće ministara donijelo Odluku o imenovanju Agencije za pružanje usluga u zračnom saobraćaju BiH, čime je konstituirano Vijeće Agencije kao organ koji nadzire poslovanje Agencije i obavlja druge zadaće utvrđene odredbama Zakona i Statuta Agencije.
Na prijedlog Vijeća Agencije, Vijeće ministara BiH je 24.06.2010. godine, dalo suglasnost na odluku o imenovanju vršitelja dužnosti direktora i dva zamjenika direktora Agencije. Po davanju suglasnosti Vijeća ministara BiH na Pravilnik o sistematizaciji i odobrenja na Pravilnik o platama, a koje je zaprimljeno 18.04.2013. godine, započela je tranzicija institucija civilnog zrakoplovstva (FED CAD, RS CAD, BHDCA).
Od početka 2014. godine BHANSA je od FED CAD i RS CAD preuzela zaposlenike, kao i odgovornost za pružanje usluga prilazne i aerodromske kontrole zračnog saobraćaja na aerodromima Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla, zajedno sa pripadajućim službama.
“Nakon uspješnog okončanja tranzicije institucija stvoreni su preduslovi za ispunjenje obaveza iz članka 6. stavak (1) Zakona o Agenciji, a kojim je definirano da će sva imovina i sredstva nabavljena iz EBRD-ovog kredita u okviru Strategije za razvoj sistema upravljanja zračnim saobraćajem u BiH (BHATM strategija), biti upisana u knjigovodstvenu evidenciju Agencije za pružanje usluga u zračnom saobraćaju BiH (BHANSA).
 

Naime, članom 6. stavak (2) Zakona propisano je da će Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, kao nositelj provedbe BHATM Strategije, prenijeti na Agenciju sva prava i obveze koje proizlaze iz provedbe, uključujući i obvezu vraćanja kredita Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD).

Slijedom iznesenog od strane v.d. Uprave Agencije imenovane su Komisije za preuzimanje imovine i sredstava nabavljene u okviru BHATM Strategije, dodaje se u priopćenju.

Zadatak Komisije BHANSA-e,bio je preuzimanje i knjiženje cjelokupne financijske dokumentacije nastale na osnovu preuzimanja imovine i sredstava nabavljenih iz EBRD-ovog kredita u okviru implementacije BHATM strategije.